• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Strength of the Khalsa - Das Gur Kathaਦਸ ਰੁਦ੍ਰ ਪਾਛੇ ਭਏ ਹਨੂ ਇਕਾਦਸ ਜਾਨ ॥ ਤਿਉ ਪੀਛੇ ਦਸ ਗੁਰਨ ਤੇ ਸਿਖ ਜਾਨੁ ਹਨਮਾਨ ॥ After the ten avatars of Rudra, the eleventh avatar is Hanuman. In the same manner, after the Ten Gurus, recognize the eleventh [Guru], the Sikh Panth, as Hanuman-like. .

ਜੇਤਾ ਬਲ ਹਨਵੰਤ ਮੈ ਸੁਈ ਪੰਥ ਕੇ ਮਾਹਿ ॥ ਕਵਿ ਕੰਕਨ ਬੀਚਾਰ ਕਹੁ ਯਾ ਮੈ ਸੰਕਾ ਨਾਹਿ ॥ That great strength that Hanuman has, that strength is within the Khalsa. The Poet Kankan reflects upon this with no doubt in his mind.

ਦਸ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਕ੍ਰਿਤ: ਕਵੀ ਕੰਕਨ Das Gur Katha, author: Poet Kankan (poet of Guru Gobind Singh), 232-33.

  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan