• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

The desire for the Plume-Wearing Guru to reside in my mind - Nanak Prakash
ਕਟ ਸੋਂ ਪਟ ਤੇਗ ਨਿਖੰਗ ਕਸੇ ਮੁਖ ਮੰਦ ਹਸੇ ਦਮਕੈ ਕਿ ਛਟਾ ਹੀ ।

Strapped around the waist with a sword and quiver,

His giggling laugh reveals glittering teeth,

appearing as if lightning


ਮੁਕਤਾ ਗਰ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਬਨੀ ਸ਼ਮਸ਼੍ਰਾਨਨ ਸ਼੍ਯਾਮ ਭਲੀ ਉਪਮਾਹੀ ।

Around his neck,

a glorious rosary with massive pearls,

On his face a black beard so beautiful,

it is as if


ਹਿਤ ਸੋਂ ਤਮ ਸੋਮ ਕਿ ਪਾਸ ਬਸ੍ਯੋ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਪੈ ਮਧੁ ਪੁੰਜ ਸੁਹਾਹੀਂ ।

Darkness has arrived with love

to cover part of the moon-like face of the Guru,

Or like,

a swarm of bees sitting on the lotus-like face of the Guru


ਅਬ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਈ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਸ ਕੀਯੋ ਮਨ ਮਾਹੀ |

Now I have no other hope but the desire

for the Plume-Wearing Guru to reside in my mind


- the Great Poet Santokh Singh ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

251 views0 comments

Recent Posts

See All