• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

The Full Praise of the Khalsa cannot be Overstated - Sarbloh Granthਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁਧਿ ਰੁ ਗਯਾਨ ॥ ਖਾਲਸਹਿ ਕਾ ਹਉਂ ਧਰਹੁੰ ਧਯਾਨ ॥⁣⁣

ਉਪਮ ਖਾਲਸਹਿ ਜਾਤਿ ਨ ਕਹੀ ॥ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਾਰੁ ਨਹਿ ਲਹੀ ॥॥⁣⁣

The Khalsa is my intellect and wisdom, upon the Khalsa I place my contemplation. The full praise of the Khalsa cannot be said, it can never be reached with just one tongue. ⁣⁣

⁣⁣

ਸੇਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਸੀ ਬੁਧਿ ॥ ਤਦ੍ਯਪਿ ਨ ਉਪਮਾ ਬਰਨਤਿ ਸੁਧਿ ॥⁣⁣

ਯਾ ਮਹਿ ਰੰਚਿ ਨ ਮਿਥ੍ਯਾ ਭਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ॥॥⁣⁣

Even if Sheshnaag, with a thousand mouths, and Saraswati with her intellect tried, their praise would not be fully accurate. I say this without any exaggeration, and I take Parbrahm and Guru Nanak as my witness. ⁣⁣

⁣⁣

Sarbloh Granth, author: Guru Gobind Singh⁣⁣

Vol. II, Page 533. ⁣⁣

⁣⁣

Without the leadership of Akali Baba Santa Singh Ji, Jathedar Budha Dal, the Sarbloh Granth would not be published or commonly read today.

214 views0 comments

Recent Posts

See All