• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

The Guru's Teachings - Suraj Prakash


ਸਾਚ ਰੂਪ ਆਪਨੋ ਪਛਾਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਿ, ਕੂਰ ਤੇ ਅਹੰਤਾ ਤਾਤਕਾਲ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । The Gurus have given such instruction that one understands their true Self; falsehood and egoism are quickly crushed. ਚੇਤਨ ਬਤਾਇ ਕੈ ਅਚੇਤਨ ਕੌ ਤ੍ਯਾਗ ਕਰਿ, ਸੂਖਮ ਸੁਮਤਿ ਤੇ ਅਲੱਖ ਕੋ ਲਖਾਵਈਂ । [All-pervading] Consciousness is revealed to them as they renounce rudimentary thought; with very sophisticated understanding they know the Unknowable. ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੇ ਉਦਧਿ ਮੈਂ ਸਮਾਇ ਕਰਿ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਉਧਾਰਿ ਬੰਧ ਗਾਢੇ ਛੁਟਕਾਵਈਂ । Merging into the ocean of great Bliss, the teaching emancipates a Sikh and releases all bondages [of faulty cognition] ਏਕ ਅਸਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰਬਥਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਮੋ ਨਮੋਂ ਗੁਰ ਉਰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਵਈਂ । Santokh Singh gives his endless salutations to that Guru, who has perfectly placed the understanding of That All-Pervading One, True, Consciousness, and Bliss within his heart ਭੇਦ ਨ ਸਜਾਤੀ ਨ ਵਿਜਾਤੀ ਨ ਸੁਗਤਿ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਕਲਪਤਿ ਦ੍ਵੈਤ ਕੋ ਸਮੂਲ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । [In that One] there is no difference of type [Sajaati], subtype [Vijaati] nor does it have any different components [Svagat], [the Guru] destroys these deep rooted dualities. ਰੱਜੂ ਮੈਂ ਸਰਪ ਕੋ ਅਤ੍ਯੰਤਾ ਭਾਵ ਤੈਸੇ ਲਖਿ, ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਉਠਾਵਈ । Just like the perception of viewing a snake instead of the rope is destroyed, the seeing of multiciplicity [over Oneness] is removed and that One Highest Self is seen.

ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਾਪ ਦੀਨਿ ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੀਨ ਹੀਨ, ਸ਼੍ਰਵਨਿ ਮਨਨਿ ਨਿੱਧ੍ਯਾਸਨਿ ਲੌ ਧ੍ਯਾਵਈ । [The Gurus] have given the recitation of the True Name [Satinamu] and threefold practice of Listening [Sravan], Believing [Manan], and Internalizing [Nidhyasan] the Gurus teachings - which has destroyed the three types of afflictions.

ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨਾਵਈ ਸੁ ਕ੍ਯੋਂ ਨ ਗਤਿ ਪਾਵਈ, ਭਗਤਿ ਜੋ ਕਮਾਵਈ ਕਲੇਸ਼ਨ ਮਿਟਾਵਈ । Those who come into the sanctuary of the Guru, why would they not attain that state? Those who are engrossed in devotion to the Guru their pains all vanish. Gurpratap Suraj Prakash Granth [1843], Ain 2, Chapter 36 Author: the Great Poet Santokh Singh

151 views0 comments

Recent Posts

See All