• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

The Incomparable Guru Gobind Singh Jiਕੌਨ ਕੌਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਡਿਆਈ । ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਕਹਹਿਂ ਬਨਾਈ । ਆਗੇ ਜਗ ਮਹਿਂ ਭਯੋ ਨ ਕੋਊ । ਇਮ ਉਪਕਾਰ ਕਰਹਿ ਜਗ ਜੋਊ ।੩੦।⁣

To what extend can we describe and speak about the splendor of the Plume-Wearing-Guru? In this world there has been no greater, not before or ever will be after, who has done such service [for the world]. ⁣

ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ । ਕਰੇ ਤਿਨਂਹੁ ਭੀ ਬਡ ਉਪਕਾਰ । ਬਿਦਤਿ ਅਹੈਂ ਜਗ ਨਾਂਹਿ ਨ ਛਾਨੇ । ਸੁਨਿ ਪਠਿ ਕਥਾ ਸੁਮਤਿ ਸਭਿ ਜਾਨੇਂ ।੩੧।⁣

The Avatars, like Ram Chandar etc, they have done great service [to the world], this is known, it is not hidden to the world, the wise ones understand their service and have listened and recited these stories. ⁣

ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨ । ਇਨਹੁ ਸਾਰਖੇ ਭੇ ਉਪਕਾਰਿ ਨ । ਮੂਢ ਰੰਕ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਨ ਕੇਰੇ । ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਤਿਨਂਹੁ ਘਨੇਰੇ ।੩੨।⁣

But if we are carefully assess and contemplate [in comparison], they have not done as much for the world as Guru Gobind Singh. Those coming from generations of poverty and illiteracy, the Guru has given them bountiful amounts of prosperity. ⁣

ਜ਼ਾਹਰ ਮਹਾਂ ਜਗਤ ਮਹੁ ਸਾਰੇ । ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਉਦਾਰੇ। ⁣

This world is saturated with great poison, but blessed and divine is the Greatest Giver Guru Gobind Singh. ⁣

ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਲਖਿ ਪਰੇ ਨ ਸ਼ਰਨੀ । ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਨ ਲਖਿ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ।੩੩।⁣

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਰਾਖਨਿ ਕੀਨਾ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਛੀਨਾ । ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜਾਨੈ ਜੋਇ ਨ । ਅਸ ਕ੍ਰਿਤਘਨੀ ਤਿਨੈ ਸਮ ਕੋਇ ਨ ।੩੪।⁣

Those who understand the greatness of the Guru and have not come into Their Sanctuary, and those taking birth in the house of a Hindu who do not recognize the great acts of the Guru - the Guru who has protected the Hindu Dharma and who has snatched the renowned empire of the Turks - those who do not recognize this greatness, there is no one as ungrateful at that person. ⁣

Gurpratap Suraj Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh ⁣

Rut 4, Chapter 10

125 views0 comments

Recent Posts

See All