• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

The Khalsa stands on one side; the World on the otherਏਕ ਓਰ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ, ਏੇਕ ਓਰ ਸੰਸਾਰ ॥ The Khalsa stands on one side; the world on the other.

ਗੁਰਸੋਭਾ, ਕ੍ਰਿਤ: ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤਿ (1708) Gursobha, author: the Poet Sainapati (1708)

273 views0 comments

Recent Posts

See All