• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Those with Peaceful Hearts, they are called Saints
ਪਰਮ ਸਾਂਤਿ ਜਾਕੇ ਰਿਦੇ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸੰਤ ।

Those with the most peaceful of hearts, they are called Saints.


ਬਿਚਰਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਜਗਿ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮ ਮਹੰਤ ।

Spontaneously wandering in their enlightened state through the world - these marvelous beings are the greatest.


- Parchi Bhai Adan Shah Ki (1795 CE)

ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ

40 views0 comments

Recent Posts

See All