• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Three Chapters of Spiritual Progression - Gobind Gita


Guru Gobind Singh within his Gobind Gita comments on the second Chapter of the Bhagavad Gita, outlining the three Chapters (ਕਾਂਡ) of spiritual progression ਟੀਕਾ ਕਾਰ ਵਾਚ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਮ ਜੋਗ ਪਰਵਾਨ ॥ ਜੈਸੇ ਭਾਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ॥ ਕਰਮ ਕਰਤ ਅੰਤਰਿ ਸੁਧ ਹੋਵੈ ॥ ਤਬ ਵਹੁ ਭਗਤਿ ਮਾਹਿ ਚਿਤ ਪੋਵੈ ॥62॥ The Commentator's [Guru Gobind Singh] speech: This method of Action [Karam] is acceptable, that which was instructed by Sri Bhagvan [Krishna]. By performing good actions [Karam] one's mind becomes pure. Then a devotional spirit will reside within one's consciousness ਭਗਤ ਕਰੈ ਤਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਏ ਗਿਆਨ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨਾ ਰੂਪ ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਵਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ॥63॥ By performing devotional service Love for Hari is realized, with this Love one recites the virtues and Wisdom [of Hari]. By having the Awareness [Gyaan, of Hari] one fully understands Oneself; which is what you were, that form of Braham, from the very beginning ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੋਉ ਲੇ ਧਾਰੇ ॥ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦ੍ਵੈਤ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅਦ੍ਵੈਤ ਮਾਹਿ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ ॥ ਅਬ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਿ ਵਹੁ ਹੋਇ ॥64॥ Whoever has this awareness [Gyaan] instilled within their mind, they solely contemplate the Non-Dual Braham. They are absorbed in this Non-Dual; they recognize no other. In this way one becomes [One] with Braham ਜੋ ਸੇਵੈ ਸੋਈ ਕਛੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸੋਈ ਹੋਇ ਜਿਸ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ॥ ਆਗੈ ਭੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗਾਇਆ ॥ ਵਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਹ ਜਿਸ ਸੋ ਲਾਇਆ ॥65॥ Whatever you serve you will become; you will become what you place your attention upon. This was sung before by Guru Nanak; from Him I have received this [knowledge] which I have presented

ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ, ਦੁਤੀਆ ਧਿਆਉ Gobind Gita, Chapter Two

219 views0 comments

Recent Posts

See All