• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

We commit sins, Gobind, you are the redeemer of the sinners - Sarbloh Granthਜੱਗ ਜਾਪੁ ਨ ਜਜਨ ਪੂਜਾ ਸੇਵ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹਿ ਭਜ੍ਯੋ ॥ ⁣

I have not performed any selfless service, conducted feasts for the needy, meditated or worshipped upon the Divine. ⁣

ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਨ ਪੁੰਨ ਤਾਪਨ ਬੇਦ ਮਰਜਾਦਾ ਤਜ੍ਯੋ ॥⁣

I have not practiced bathing, charity, good deeds, penance, and I have forsaken the prescriptions of the Vedas. ⁣

ਅਪਕਰਮ ਨਿਸਦਿਨ ਕਮਾਵਤਿ ਨਿੱਤ ਕਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦ ਹੇ ॥⁣

I continually accumulate sins, my daily practice is violence and slandering. ⁣

ਹਮ ਪਾਪਕਰਮਾ ਜੰਤੁ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਗੁਬਿੰਦ ਹੇ ॥ ⁣

We are the people that commit sins, and Oh Gobind, you are the redeemer of the sinners! ⁣

ਜਸ ਕਰੀ ਰਖ੍ਯਾ ਆਦਿ ਤੇ ਜਨ ਉਪਕਰੈ ਕਰ ਛੋਹ ਜੂ ॥ ⁣

From the beginning of time people have praised you for being the Protector, you love your devotees and save them! ⁣

ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਖ ਲੇਹੁ ਹੇ ਸਰਬਲੋਹ ਜੂ ॥⁣

The servant Gobind says, Victory is always Satuguru's, oh Sarbloh please save me! ⁣


Sarbloh Granth, Vol II, page 267.⁣

Author: Guru Gobind Singh

174 views0 comments

Recent Posts

See All