• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

What good is it to repent now? Sarbloh Guru Granth & Adi Guru Granthਕਹਾਂ ਹੋਤੁ ਅਬ ਕੇ ਪਛੁਤਾਏ ਤਨ ਧਨ ਜੋਬਨ ਖੀਨ ਭਏ ॥

What good is it to repent now? All my money and youth has been depleted.


ਮਾਯਾ ਕੇ ਮਦ ਔਧਿ ਬਿਹਾਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਗਲਤ ਭਏ ॥

I spent my life drunk in the love of the Illusion [māyā], rotting away with desire and anger.


ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਰਸ ਉਰਝਯੋ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕੀ ਫਾਸੀ ਪਏ ॥

The flavours of greed, attachment and arrogance have entangled me, and the noose of Ego has come around my neck.


ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭ ਹੀ ਕੀਨੀ ਛੂਟਨ ਕੋ ਨਹਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥

The placing of the noose was all my own doing - I did not take the Name of the one who could remove it.


Sarbloh Granth, Volume 1, page 164


This line from Guru Gobind Singh mimics a line from his father, Guru Tegh Bahadur on in Rāg Mārū:


ਕਹਾ ਹੋਤ ਅਬ ਕੈ ਪਛੁਤਾਏ ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ ॥੧॥

What good will it be to repent now? I cannot escape [Death] by running away.

232 views0 comments

Recent Posts

See All