• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

You Are Liberated - Vichar Sagar⁣⁣ਸ੍ਰੀਗੁਰੁਰੁਵਾਚ । The Exalted Guru's Speech:⁣

ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਲਾਪ ਤੂੰ, ਜੋ ਸਿਖ ਚਹੈ ਸੁਜਾਨ ।⁣

ਜਨਮਾਦਿਕ ਦੁਖ ਨਾਸ ਪੁਨਿ, ਭ੍ਰਾਂਤਿਜਨ੍ਯ ਤਿਹਿਂ ਮਾਨ ।੩੧|⁣

Oh clever Sikh [student], this Supreme-Bliss [Paramanand] that you desire to attain, and the destruction of suffering of reincarnation - you should regard that desire as born of error [that it is a mistake]. ⁣

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ੍ਵਰੂਪ ਤੂੰ, ਨਹਿਂ ਤੋਮੈ ਦੁਖ ਲੇਸ । ⁣

ਅਜ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਿਤ, ਜਿਨ ਆਨੈ ਹਿਯ ਕਲੇਸ ।੩੨|⁣

You Are The form of Supreme-Bliss, which isn't affected in the slightest by suffering. You are That which is never born, everlasting, the ever-growing Consciousness, and in whose heart affliction has never entered. ⁣

Vichar Sagar, Chapter 4⁣

Author: Nischal Das - Dadupanthi


Photo: Akali Phoola Singh, held at the National Army Museum UK, 'The Kingdom of the Punjab. Its Rulers and Chiefs', 1865 (c).

99 views0 comments

Recent Posts

See All