• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Your Blessed Vision - Sarbloh Granth


ਬਿਸਨੁਪਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ॥

ਦਰਸਨ ਦੀਜੈ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥

Bless me with your Blessed Vision oh Adi Bhavani [The Primordial Giver of Life].


ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਸੇਵਕ ਜਨ ਅਪੁਨੈ, ਲੋਕ ਚਤੁਰਦਸ ਜਾਨੀ ॥

The One who destroys the misfortunes of Her devotees and knows of all [secrets] in the fourteen worlds.


ਨਾ ਜਪੁ ਨਾ ਤਪੁ ਨਾ ਗੁਣ ਦਾਯਾ, ਸੇਵਾ ਕਛੁ ਨ ਕਮਾਨੀ ॥

I have no recitation [of scripture], no meditation, no virtues, no compassion, and I have not earned any selfless service.


ਹਉ ਮਤਿ ਮੰਦ ਅਨਾਥ ਬਾਪਰੋ, ਆਯੋ ਸਰਨ ਜਿਯ ਦਾਨੀ ॥2॥223॥

I am unwise, helpless and wretched, but I have come under your Sanctuary oh Giver of Life !


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰਥ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਪਨਾ 47

Sarbloh Granth, First Volume, Page 47

80 views0 comments

Recent Posts

See All